Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Hello world príklad

Toto bude v podstate najjednoduchšia Express aplikácia akú možete vytvoriť. Aplikácia s jedným súborom — nie taká, ako keby ste použili Express generátor, ktorý vytvorí základnú štruktúru pre plnohodnotnú aplikáciu s niekoľkými JavaScript súbormi, Jade templatami a pod-adresármi pre rôzne účely.

Najskôr si vytvorte priečinok s názvom myapp, presuňte sa tam a spustite príkaz npm init. Potom nainštalujte express ako dependenciu podľa inštalačnej príručky.

V priečinku myapp vytvorte súbor s názvom app.js a vložte do neho nasledovný kód:


var express = require('express');
var app = express();

app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World!');
});

app.listen(3000, function () {
  console.log('Example app listening on port 3000!');
});

Aplikácia naštartuje server a na porte 3000 začne počúvať na pripojenia. Aplikácia odpovie “Hello World!” na request na hlavnú URL (/) alebo route. Pre každú inú URL odpovie prostredníctvom 404 Not Found.

Request (požiadavka) req a response (odpoveď) res sú presne rovnaké objekty, ktoré Node štandardne poskytuje, takže môžete spraviť req.pipe(), req.on('data', callback) a hocičo iné, čo by ste spravili v prípade, ak by ste nepoužili Express.

Spustite aplikáciu pomocou nasledujúceho príkazu:


$ node app.js

Potom v prehliadači zadajte http://localhost:3000/ a pozrite si výstup.