ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

เส้นทางเบื้องต้น

เส้นทาง (Routing) เป็นการกำหนดการอ้างอิงว่าแอปพลิเคชันจะตอบสนองต่อคำร้องขอของเครื่องลูกข่ายที่มายังปลายทาง (endpoint) โดยเฉพาะได้อย่างไร ซึ่งเป็น URI (หรือ path) และวิธีการร้องขอ HTTP (GET, POST, และ อื่นๆ)

แต่ละเส้นทางสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งฟังชันส์จัดการ (handler function) ซึ่งสามารถดำเนินการเมื่อเส้นทางถูกจับคู่

การกำหนดเส้นทางใช้โครงสร้างดังนี้:

app.METHOD(PATH, HANDLER)

เมื่อ:

การสอนนี้จะสมมติว่าอินสแตนซ์ของ express ชื่อว่า app จะถูกสร้างขึ้นเมื่อรันเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่คุ้นเคยกับการสร้าง app และโครงสร้างของมัน ดูเพิ่มเติมได้ที่ ตัวอย่าง Hello world

ตัวอย่างดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นการกำหนดเส้นทางอย่างง่าย

ตอบสนองด้วยข้อความ Hello World! บนเพจหลัก:

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!')
})

ตอบสนองต่อการร้องขอด้วยวิธี POST บนเส้นทาง root (/) บนเพจหลักของแอปพลิเคชัน:

app.post('/', (req, res) => {
  res.send('Got a POST request')
})

ตอบสนองต่อการร้องขอด้วยวิธี PUT บนเส้นทาง /user:

app.put('/user', (req, res) => {
  res.send('Got a PUT request at /user')
})

ตอบสนองต่อการร้องขอด้วยวิธี DELETE บนเส้นทาง /user:

app.delete('/user', (req, res) => {
  res.send('Got a DELETE request at /user')
})

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทาง ดูได้ที่ คำแนะนำการกำหนดเส้นทาง