ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

Community

Mailing List

Join over 2000 Express users or browse over 5000 discussions in the Google Group.

Gitter

The expressjs/express chatroom is great place for developers interested in the everyday discussions related to Express.

IRC channel

Hundreds of developers idle in #express on freenode every day. If you have questions about the framework, jump in for quick feedback.

Issues

If you’ve come across what you think is a bug, or just want to make a feature request open a ticket in the issue queue.

Technical committee

The Express technical committee meets online every two weeks to discuss development and maintenance of Express, and other issues relevant to the Express project. Each meeting is typically announced in an expressjs/discussions issue with a link to the Google Hangout, which is open to all observers.

The meetings are recorded; for a list of the recordings, see the Express.js YouTube channel.

Members of the Express technical committee are:

Examples

View dozens of Express application examples in the repository covering everything from API design and authentication to template engine integration.

Other modules

Our vibrant community has created a large variety of extensions, middleware modules and higher-level frameworks.

Additionally, the Express community maintains modules in these two GitHub orgs:

See also the Express wiki.